Przejdź do instrukcji montażu

Polityka prywatności

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG
Remser Brook 11
33428 Marienfeld
Niemcy
Tel.: 05247 705 0
E-mail: info@marantec.com
Strona internetowa: www.marantec.com

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności można skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod następującym adresem e-mail: privacy@marantec.com

Ogólne informacje w zakresie przetwarzania danych

Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to konieczne do udostępnienia sprawnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek dotyczy przypadków, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, za podstawę prawną służyć będzie art. 6 ust. 1 lit. a unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania wymaganych do przeprowadzenia działań przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który reguluje naszą działalność, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, wymagają przetwarzania danych osobowych, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wskazanym interesem, za podstawę prawną przetwarzania danych służy art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osoby, której one dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane natychmiast po ustaniu celu przechowywania. Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, gdy jest to wymagane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Zablokowanie lub usunięcie danych ma również miejsce, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub jej wykonania.

Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Opis oraz zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.

Pobiera się przy tym następujące dane:

(1) Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
(2) Adres IP użytkownika
(3) Data i godzina dostępu
(4) Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na naszą stronę
(5) Strony internetowe wywoływane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dzienników ma miejsce w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych do celów marketingowych nie ma w tym kontekście miejsca.

W związku ze wskazanymi celami mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w związku z udostępnianiem strony internetowej ma to miejsce wówczas, gdy odpowiednia sesja zostaje zakończona. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest dalsze przechowywanie. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, dzięki czemu przypisanie klienta wywołującego stronę nie jest możliwe.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne dla działania witryny. W konsekwencji nie ma możliwości złożenia sprzeciwu przez użytkownika.

Zastosowanie plików cookie

a) Opis oraz zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, plik cookie może być zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu witryny.

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka nawiązująca połączenie mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

W plikach cookie zapisywane i przekazywane są następujące dane:

(1) Informacje na temat logowania

Ponadto w naszej witrynie stosujemy pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania stron internetowych.

W ten sposób przesyłane mogą być następujące dane:

(1) Częstotliwość wyszukiwania stron
(2) Korzystanie z funkcji stron
(3) Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane przy zastosowaniu środków technicznych. Przypisanie danych do użytkownika wywołującego stronę nie jest zatem możliwe. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników. Podczas wywoływania naszej witryny użytkownicy są informowani za pomocą banera informacyjnego o stosowaniu plików cookie do celów analizy oraz odsyłani do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Pojawia się wówczas również informacja, w jaki sposób można wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

(4) Podczas wywoływania naszej witryny użytkownicy są informowani za pomocą banera informacyjnego o stosowaniu plików cookie do celów analizy oraz odsyłani do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Pojawia się wówczas również informacja, w jaki sposób można wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

(5) Podczas wywoływania naszej strony internetowej użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu plików cookie do celów analitycznych i uzyskuje się od niego zgodę na odpowiednie przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik informowany jest wówczas także o niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu niezbędnych pod względem technicznym plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie w celach analitycznych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

c) Cel przetwarzania danych

Celem stosowania niezbędnych pod względem technicznym plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z witryn internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Wykorzystanie plików cookie do analizy ma na celu poprawę jakości naszej witryny oraz jej treści. Dzięki plikom

cookie służącym do analizy dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest używana, dzięki

czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

W związku z powyższym nasz uzasadniony interes polega na przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę. Użytkownik ma zatem pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można to zrobić automatycznie. Jeżeli pliki cookie zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji witryny.

Zastosowanie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy korzystania ze stron internetowych oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak z powodu

aktywacji anonimizacji IP na tych stronach, adres IP użytkownika zostanie

wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii

Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o

Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyła się pełen adres IP na serwer Google w USA i tam przechowuje.

W imieniu operatora niniejszej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z używaniem strony internetowej i użytkowaniem Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP pobrany przez Google Analytics z wyszukiwarki użytkownika nie zostanie scalony przez Google z innymi danymi. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny.

Można również zapobiec pobieraniu przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika (w tym Adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics.

Bliższe informacje dotyczące warunków korzystania oraz ochrony danych znaleźć można pod adresem  http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Jeśli użytkownik zarejestruje się na naszej stronie internetowej, aby otrzymywać spersonalizowane usługi, dane osobowe będą gromadzone. Należą do nich imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail jako dane kontaktowe i do celów komunikacji.

Rejestracja umożliwia dostęp do usług i treści, które są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. W razie potrzeby zarejestrowani użytkownicy mogą w dowolnej chwili zmienić lub usunąć dane przekazane podczas rejestracji. Oczywiście na żądanie informujemy użytkownika, które dane osobowe zostały zebrane i są przechowywane. Ponadto poprawiamy lub usuwamy dane na żądanie, pod warunkiem, że żądanie nie jest sprzeczne z prawnymi wymogami dotyczącymi przechowywania. W przypadku dalszych pytań, jak również prośby o poprawienie lub usunięcie danych, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych. Przekazywanie danych stronom trzecim nie ma miejsca. W ramach procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

W momencie rejestracji zapisywane są również następujące dane:

(1) Adres IP użytkownika
(2) Data i godzina rejestracji
(3) Treści z formularza rejestracyjnego
(4) W ramach procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

Opis oraz zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do podjęcia kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik wykorzysta tę możliwość, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną przesłane do nas i zapisane. Są to następujące dane:

  • Zwrot grzecznościowy
  • Imię i nazwisko
  • Zainteresowanie prywatne lub biznesowe
  • Firma
  • Adres
  • Państwo
  • Telefon / faks / adres e-mail
  • Funkcja komentarza

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

(1) Adres IP użytkownika
(2) Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych zgoda użytkownika jest uzyskiwana podczas procesu wysyłania, a użytkownik odsyłany jest do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Ewentualnie można podjąć kontakt za pomocą podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane przez e-mail zostaną zapisane.

Przekazywanie danych stronom trzecim nie ma w tym kontekście miejsca. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielenie przez użytkownika zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wejściowej służy nam jedynie do przetwarzania procesu podjęcia kontaktu. W przypadku podjęcia

kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail występuje tu również wymagany uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane

osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu

niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu

bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku

danych osobowych z maski wejściowej formularza kontaktowego i

przesyłanych w wiadomości e-mail ma to miejsce wówczas, gdy kończona jest konwersacja z użytkownikiem. Konwersacja zostaje zakończona, kiedy można wywnioskować z okoliczności, że odpowiedni stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie podjęcia kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

Prawo do informacji

Użytkownik może poprosić administratora o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące użytkownika są przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, można zażądać informacji od administratora w odniesieniu do następujących kwestii:

(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały ujawnione lub mają być ujawniane;
(4) planowany czas przechowywania danych osobowych użytkownika lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania czasu przechowywania;
(5) istnienie

prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących

użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, wyczerpujące informacje dotyczące logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą.

Użytkownikowi przysługuje prawo zażądania informacji, czy jego dane osobowe przekazywane są do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z powyższym użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnych z art. 46 RODO i dotyczących przekazywania danych. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować z góry, że użytkownik zostanie częściowo przekierowany na stronęhttp://www.marantecamerica.com/marantec-america/.

Prawo do informacji może być ograniczone w zakresie, w jakim jest prawdopodobne, że uniemożliwi ono lub poważnie wpłynie na realizację celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie to jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo wobec administratora do poprawienia i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane przez administratora dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi bezzwłocznie dokonać korekty. Prawo do sprostowania może zostać ograniczone w takim zakresie, w jakim jest prawdopodobne, że uniemożliwi lub poważnie wpłynie na realizację celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie to jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych pod następującymi warunkami:

(1) jeśli użytkownik kwestionuje dokładność swoich danych osobowych przez pewien czas, który umożliwia administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego domaga się ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich użytkownik do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
(4) jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody osoby administratora przeważają nad powodami użytkownika.

Jeśli

przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało

ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą

użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń

prawnych, lub ochrony praw innej osoby fizycznej, lub prawnej, lub ze

względu na ważny interes publiczny w Unii bądź w państwie członkowskim.

Jeśli

ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z wyżej

wymienionymi warunkami, użytkownik zostanie poinformowany przez osobę

odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania może zostać ograniczone w takim zakresie, w jakim jest prawdopodobne, że uniemożliwi ono lub poważnie wpłynie na realizację celów badawczych lub statystycznych, a ograniczenie to jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

Prawo do usunięcia

a) obowiązek usunięcia

Użytkownik może zażądać od administratora, aby niezwłocznie usunął on dane osobowe użytkownika, a administrator musi je natychmiast usunąć, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

(1) Dane osobowe

dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których

zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.
(2) Użytkownik odwołuje zgodę, na podstawie której dokonywano przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i brak jest innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
(3) Użytkownik zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO złożył sprzeciw wobec przetwarzania i brak jest nadrzędnych uzasadnionych przyczyn uzasadniających przetwarzanie lub użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
(4) Dane osobowe użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika wymagane jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.
(6) Dane osobowe użytkownika zostały zgromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Informacja przekazywana stronom trzecim

Jeżeli administrator opublikował dane osobowe dotyczące użytkownika, a jest on zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązany do ich usunięcia, podejmie on odpowiednie środki, w tym środki techniczne, z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji, w celu poinformowania administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że użytkownik, którego dane dotyczą, zażądał usunięcia wszelkich linków do takich danych osobowych lub kopii lub replikacji takich danych osobowych.

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

(1) w celu korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
(2) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym, lub ma miejsce w związku z wykonywaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO;
(4)do archiwalnych celów leżących w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w lit. a, może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu celów tego przetwarzania, lub
(5) do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do informacji

Jeśli użytkownik zrealizował przysługujące mu wobec administratora prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazałoby się to niemożliwe lub wiązałoby się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Użytkownik dysponuje prawem wobec administratora do bycia powiadomionym o wskazanych wyżej odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do

otrzymywania danych osobowych, które udostępnił administratorowi, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu przez komputer. Ponadto, użytkownik ma prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu udostępniono dane, pod warunkiem, że:

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
(2)przetwarzanie odbywa się z pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, użytkownik ma także prawo zażądać, aby jego dane osobowe były przekazywane bezpośrednio między administratorami, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub wykonywania publicznej władzy powierzonej administratorowi.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w każdej chwili, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, które odbywa się na mocy art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator danych osobowych zaprzestanie wówczas przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że może udowodnić, że istnieją zasadne podstawy przetwarzania, które są ważniejsze niż interesy, prawa i wolności, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli dane

osobowe użytkownika są przetwarzane w celach reklamy bezpośredniej,

użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane ze wskazaną formą reklamy.

Jeśli użytkownik nie

wyrazi zgody na przetwarzanie do celów reklamy bezpośredniej, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego można skorzystać z prawa do zgłaszania sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Użytkownik ma również prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach naukowych, historycznych lub statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO. Takie prawo do sprzeciwu może być ograniczone w takim zakresie, w jakim jest prawdopodobne, że uniemożliwi ono lub poważnie wpłynie na realizację celów badawczych lub statystycznych oraz że ograniczenie jest konieczne do realizacji celów badawczych lub statystycznych.

Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie zgody nie ma wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.

Zautomatyzowana decyzja indywidualna, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie

podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w

tym profilowaniu, które będzie miało skutek prawny wobec użytkownika lub wpłynie na niego znacząco w podobny sposób. Powyższe nie ma zastosowanie, jeśli decyzja

(1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,
(2) jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, oraz w przypadku gdy ustawodawstwo takie zawiera odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika, lub
(3) podjęta została za wyraźną zgodą użytkownika.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na określonych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, jeśli art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO nie mają zastosowania i zostały podjęte rozsądne środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.

W odniesieniu do

przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator podejmuje

odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika, w tym przynajmniej prawa do uzyskania

interwencji osoby ze strony administratora, prawa wyrażenia swojego

stanowiska i odwołania się od decyzji.

Prawo do skargi w organie nadzorczym

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka zaskarżenia, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim jego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego została złożona skarga, informuje skarżącego o stanie i wynikach skargi, w tym o możliwości złożenia sądowego środka zaskarżenia zgodnie z art. 78 RODO.http://ec.europa.eu/consumers/odr/