Naar de installatie-instructies

Verklaring gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen van de lidstaten inzake gegevensbescherming is:

Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG
Remser Brook 11
33428 Marienfeld
Deutschland
Tel.: 05247 705 0
E-Mail: info@marantec.com
Website: www.marantec.com

Als u vragen hebt over ons beleid inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via: privacy@marantec.com

Algemene informatie over gegevensverwerking

Toepassingsgebied van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor de werking van de website en om onze content en diensten te kunnen leveren. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt volgens de regels alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin voorafgaande toestemming realiter niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor verwerkingen met persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a, van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Avg) als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor naleving van een overeenkomst, waarvan de contractant de betrokken persoon is, noodzakelijk zijn, dient artikel 6 lid 1 onder b Avg als wettelijke basis. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocedures die voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen noodzakelijk zijn.

Indien een verwerking van persoonsgegevens voor de naleving van een juridische verplichting noodzakelijk is, aan welke onze onderneming is onderworpen, dient artikel 6 lid 1 onder c Avg als wettelijke basis.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d Avg als wettelijke basis.

Is de verwerking vereist ter waarborging van gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk en wegen de grondrechten en grondvrijheden niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 lid 1 onder f Avg als wettelijke basis voor de verwerking.

Het wissen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Bovendien mogen gegevens worden opgeslagen indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen, wetten of andere regelingen die op ons van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logboekbestanden

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de oproep uitvoert.

De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie
(2) Het IP-adres van de gebruiker
(3) Datum en tijdstip van toegang
(4) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
(5) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

. De gegevens worden ook opgeslagen in de logboekbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. De wettelijke basis voor de tijdelijke gegevensopslag en logboekbestanden is artikel 6 lid 1 onder f Avg.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke gegevensopslag en logboekbestanden is artikel 6 lid 1 onder f Avg.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag in het bijzonder het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen laten zien. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De gegevens worden opgeslagen in logboekbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden zijn ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder f Avg.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn. Indien gegevens worden verzameld om de website aan te kunnen bieden, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Als de gegevens in logboekbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. De opslag kan ook langer plaatsvinden. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of onherkenbaar gemaakt, zodat verwijzing naar de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

Het verzamelen van gegevens om de website aan te kunnen bieden en de opslag van gegevens in logboekbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom kan de gebruiker daar geen bezwaar tegen maken.

Gebruik van cookies

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er binnen het besturingssysteem van de gebruiker een cookie worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor een aantal elementen van onze website is het nodig dat de browser die de oproep doet, kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

(1) Aanmeldgegevens

Wij gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

De volgende gegevens kunnen op deze manier worden overgedragen:

(1) Frequentie van paginabezoeken
(2) Gebruik van websitefuncties
(3) De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden met behulp van technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet langer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Wanneer de gebruiker onze website bezoekt, informeert een informatiebanner deze, met een verwijzing naar deze gegevensbeschermingsverklaring, over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden. In verband hiermee vindt de gebruiker er ook een notitie over hoe het opslaan van cookies door middel van de browserinstellingen kan worden voorkomen.

(4) Wanneer de gebruiker onze website bezoekt, informeert een informatiebanner deze, met een verwijzing naar deze gegevensbeschermingsverklaring, over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden. In verband hiermee vindt de gebruiker er ook een notitie over hoe het opslaan van cookies door middel van de browserinstellingen kan worden voorkomen.

(5) Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b) Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is artikel 6 lid 1 onder f Vga.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens met gebruik van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 onder f Vga.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analytische doeleinden is, indien er een desbtreffende toestemming van de gebruiker is, artikel 6, lid 1, onder a Avg.

c) Doel van de gegevensverwerking

Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor gebruikers gemakkelijker te maken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de content ervan te verbeteren. Door middel van de analysecookies kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en zo ons aanbod continu optimaliseren.

Deze doeleinden zijn ook ons rechtmatig belang bij verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder f Avg.

d) Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en beëindiging

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en daarvandaan naar onze site verzonden. Daarom heeft de gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie inzetten om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen alsmede ten behoeve van andere met gebruik van de website en aan het internet gerelateerde diensten aan de exploitant van de website. Het IP-adres dat door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat de cookies worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling in uw internetbrowsersoftware. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze webiste volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:  Browser Add On voor het uitschakelen van Google Analytics.

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming zie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ dan wel https://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl.

Registratie op onze website

Als u zich op onze website registreert om gebruik te maken van gepersonaliseerde diensten, worden persoonsgegevens verzameld. Dit omvat de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres als contact- en communicatiegegevens.

Registratie geeft toegang tot diensten en content die alleen voor geregistreerde gebruikers beschikbaar zijn. Indien nodig kunnen geregistreerde gebruikers bij de registratie verstrekte gegevens op elk moment te wijzigen of te wissen. Op verzoek delen wij u uiteraard welke persoonsgegevens zijn verzameld en opgeslagen. Bovendien corrigeren of wissen wij de gegevens op verzoek, voor zover het verzoek niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Voor vragen en uw verzoek om correctie of verwijdering van gegevens, kunt u gebruik maken van de contactgegevens in dit privacybeleid. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het registratieproces:

Bij de registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijdstip van registratie
(3) Inhoud van het registratieformulier
(4) In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

Contactformulier en e-mailcontact

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerpaneel ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

  • Aanhef
  • Voor- en achternaam
  • Privé of zakelijke interesse
  • Firma
  • Adres
  • Land
  • Telefoon/Fax/E-mailadres
  • Commentaarfunctie

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:

(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van de gegevens tijdens de indieningsprocedure wordt, onder verwijzing naar dit privacybeleid uw toestemming verkregen.

Alternatief mogelijk is contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband worden de gegevens derhalve niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Als u toestemming heeft gegeven, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder a Avg.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens,die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f van de Avg. Indien het e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b Avg.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerpaneel is voor ons uitsluitend voor de verwerking van het contact van belang. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerpaneel van het contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd, wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de desbetreffende kwestie definitief is opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
(4) de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien geen specifieke informatie beschikbaar is, de criteria ter bepaling van de duur van de opslag;
(5) het bestaan van een recht om de u betreffende persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zelf zijn verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de Avg en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt er recht op geïnformeerd te worden dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben al of niet naar een derde land of naar een internationale organisatie worden overgedragen. In dat kader kunt u verlangen, omtrent de adequate waarborgen conform artikel 46 Avg in verband met de verzending te worden geïnformeerd. Op dit punt willen wij u alvast informeren dat u gedeeltelijk naar http://www.marantecamerica.com/marantec-america/wordt doorgestuurd.

Dit informatierecht kan in zoverre worden beperkt als het naar verwachting de realisering van de onderszoeks- of statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is.

Recht op rectificatie

U heeft het recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke is gehouden de correctie onmiddellijk uit te voeren. Uw recht op rectificatie kan in zoverre worden beperkt als het naar verwachting de realisering van de onderszoeks of statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is.

Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens verlangen:

(1) u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
(4) u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 lid 1 Avg en het nog niet duidelijk is of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van uw opslag – uitsluitend met uw toestemming ofwel voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat worden verwerkt.

Indien de beperking van de verwerking op grond van de bovengenoemde voorwaarden werd beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd, voordat de beperking wordt opgeheven.

Uw recht op beperking van de verwerking kan in zoverre worden beperkt als het naar verwachting de realisering van de onderszoeks of statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is.

Recht op verwijdering

a) Verwijderingsverplichting

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door onmiddellijk worden verwijderd, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen indien één van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De naar u verwijzende persoonsgegevens zijn voor de doeleinden, waarvoor zij werden verzameld of op overige wijze werden verwerkt, niet langer noodzakelijk.
(2) U herroept uw toestemming, waarop de verwerking op grond van artikel 6 lid 1 onder a of artikel 9 lid 2 onder a Avg gebaseerd was, en er ontbreekt een andere wettelijke basis voor de verwerking.
(3) U tekent op grond van artikel 21 lid 1 Avg bezwaar tegen de verwerking aan en er is geen sprake van prioritaire gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent op grond van artikel 21 lid 2 Avg bezwaar aan tegen de verwerking.
(4) De naar u verwijzende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
(5) De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke op de verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichting.
(6) De u betreffende persoonsgegevens werden in relatie tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij op grond van artikel 8 lid 1 Avg verzameld.

informatie aan derden

Indien wij de naar u verwijzende persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij op grond van artikel 17 lid 1 Avg tot verwijdering van hiervan verplicht zijn dan, nemen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten adequate maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verwerkingsverantwoordelijke te informeren dat u als betrokken persoon verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens, of van kopieën of replica’s van deze persoonsgegevens heeft geëist.

Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet, indien en voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is

(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel. 9, lid 2, onder h en i, en artikel 9, lid 3, van de Avg;
(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de Avg, wanneer het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou maken of ernstig zou schaden; of
(5) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Recht op informatie

Indien u jegens de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht door de voor de verwerkingsverantwoordelijke over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U bent gerechtigd, de naar u verwijzende persoonsgegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien bent u gerechtigd, deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ter hand te stellen, indien en voor zover

(1) de verwerking op een toestemming op grond van artikel 6 lid 1 onder a Avg of artikel 9 lid 2 onder a Avg of op een overeenkomst op grond van artikel 6 lid 1 onder b Avg berust en
(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen geschiedt.

In uitoefening van dit recht bent u tevens gerechtigd, te bewerkstelligen dat de naar u verwijzende persoonsgegevens door een verwerkingsverantwoordelijke rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden toegezonden, indien en voor zover zulks technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschaad.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens, die voor de behartiging van een taak noodzakelijk is, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verwerkingsverantwoordelijke werd belast.

Bezwaarrecht

U bent gerechtigd, om redenen, die uit uw bijzonder situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens, die op grond van artikel 6 lid 1 onder e of f Avg geschiedt, bezwaar aan te tekenen; dit geldt tevens voor een op deze bepalingen gegronde profilingprocedure.

Wij verwerken in dat geval de naar u verwijzende persoonsgegevens niet langer, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

Indien de naar u verwijzende persoonsgegevens worden verwerkt, om rechtstreeks reclame te maken, bent u gerechtigd, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame aan te tekenen; dit geldt ook voor profiling, indien deze met dergelijke rechtstreekse reclame verband houdt.

Indien u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking ten behoeve van rechtstreekse reclame, worden de naar u verwijzende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid, om in het kader van uw gebruik van diensten van de Informatiemaatschapij– ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw bezwaarrecht middels geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

U bent tevens gerechtigd, om redenen die uit uw bijzondere situatie resulteren, bij de verwerking van naar u verwijzende persoonsgegevens, welke voor gebruikt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden op grond van artikel 89 lid 1 Avg geschiedt, bezwaar hiertegen aan te tekenen. Uw recht van bezwaar kan in zoverre worden beperkt, naar mate het naar verwachting de realisering van de onderszoeks of statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is.

Recht op herroeping van de privacyrechtelijke toestemmingsverklaring

U bent gerechtigd, uw privacyrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking onverlet.

Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen inclusief profiling

U bent gerechtigd, niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – profiling inbegrepen – berustende beslissing te worden onderworpen, die een juridische uitwerking op u heeft, of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk belemmert. Dit geldt niet, wanneer de beslissing

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,
(2) op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften adequate maatregelen ter waarborging van uw rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen bevatten, of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming geschiedt.

Deze beslissingen mogen evenwel niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9 lid 1 Avg berusten, indien en voor zover artikel 9 lid 2 onder a of g niet van toepassing is en adequate maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen genomen werden.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden alsmede uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op bewerkstelliging van ingrijpen door een persoon zijdens de verwerkingsverantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoren.

Recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie

Behoudens andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen heeft u recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw domicilie, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens in strijd is met de Avg (verordening op de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens).

De toezichthoudende instantie, bij welke het bezwaar werd ingediend, informeert de bezwaarindiener over de stand van het bezwaar en de resultaten van het bezwaar, inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen conform artikel 78 Avg. http://ec.europa.eu/consumers/odr/