Gegevensbescherming conform AVG

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de basisverordening van de gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsook overige specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Remser Brook 11
33428 Marienfeld
Deutschland
Tel.: 05247 705 0
E-Mail: info@marantec.com
Website: www.marantec.com

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met onze Privacy Officer op het volgende e-mailadres: dsb@marantec.com

Algemeen over de gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe enkel, voor zover dit vereist is voor het beschikbaar stellen van een functionerende website, alsook van onze inhouden en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig enkel na akkoord van de gebruiker. Een uitzondering geldt in dergelijke gevallen waarin een voorafgaande toestemming om daadwerkelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften toegestaan is.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we voor verwerkingsprocedé's van persoonsgegevens een toestemming van de betreffende persoon ontvangen, dient art. 6 lid 1 lit. a EU-verordening inzake gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die voor het vervullen van een overeenkomst, waarvan de contractpartij de betreffende persoon is, vereist is, dient art. 6 lid 1 lit. b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedé's, die voor het uitvoeren van voorafgaande contractuele maatregelen vereist zijn.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een rechtelijke verplichting vereist is waaraan ons bedrijf onderhevig is, dient art. 6 lid 1 lit. c AVG als rechtsgrond.

Voor het geval dat vitale belangen van de betreffende persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens vereist maken, dient art. 6 lid 1 lit. d AVG als rechtsgrond.

Is de verwerking voor het handhaven van een rechtmatig belang van onze onderneming of een derde vereist en overheersen de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene het eerst genoemde belang niet, dan dient art. 6 lid 1 lit. f AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Wissen van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betreffende persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doeleinde van bewaren wegvalt. Bewaren kan bovendien als dit werd voorzien door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetten of overige voorschriften van de Unie waaraan de verantwoordelijke onderhevig is. Het blokkeren of wissen van gegevens gebeurt ook dan als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, hetzij dat het vereist is om de gegevens verder op te slaan om een overeenkomst af te sluiten of te vervullen.

Beschikbaar stellen van de website en aanmaken van logfiles

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek vanaf onze internetpagina registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Het IP-adres van de gebruiker
(3) Datum en tijdstip van de toegang
(4) Websites vanaf waar het systeem van de gebruiker naar onze internetpagina komt
(5) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden
(6) De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor het tijdelijk opslaan van de gegevens en de logfiles is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Het tijdelijk opslaan van het IP-adres door het systeem is vereist om het verschijnen van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer vereist zijn. In geval van het registreren van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval als de betreffende sessie beëindigd is.

Mogelijkheid tot protest en verhelping

Het registreren van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logfiles is absoluut vereist voor de werking van de internetpagina. Er bestaat daarom voor de gebruiker geen mogelijkheid tot protest.

Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Bezoekt een gebruiker een website, dan kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde, die een eenduidige identificatie van de browser bij het opnieuw bezoeken van de website mogelijk maakt.

We gebruiken op onze website bovendien cookies, die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

(1) Log-In-Informationen

Op deze manier kunnen volgende gegevens worden overgedragen:

(1) ingevoerde zoekbegrippen
(2) frequentie van paginabezoeken
(3) gebruikmaking van website-functies
(4) De op deze manier verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische maatregelen pseudoniem gemaakt. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de bezoekende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
(5) Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers door een infobanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden op de hoogte gebracht en worden ze gewezen op deze gegevensbeschermingsverklaring. Er gebeurt in dit verband ook een aanwijzing erop, hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden tegengegaan.
(6) Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden op de hoogte gebracht en wordt zijn akkoord gevraagd voor het verwerken van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens. In dit verband gebeurt ook een aanwijzing naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van de analyse-cookies gebeurt met als doel de kwaliteit van onze website en de inhouden ervan te verbeteren. Door de analyse-cookies ervaren we hoe de website gebruikt wordt en kunnen zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.

In deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang in de verwerking van de persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. f AVG.

d) Duur van het opslaan, mogelijkheid tot beroep en verhelping

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en vanaf deze aan onze pagina verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u het overleveren van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen steeds worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, dan kunnen mogelijks niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Registratie op onze website

Registreert u zich op onze website om gepersonaliseerde diensten in aanspraak te nemen, dan worden persoonsgegevens verzameld. Daartoe behoren naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres als contact- en communicatiegegevens.

De aanmelding maakt de toegang tot diensten en inhouden mogelijk, die enkel voor geregistreerde gebruikers ter beschikking staan. Indien nodig hebben aangemelde gebruikers de mogelijkheid om de in het kader van de registratie genoemde gegevens steeds te wijzigen of te wissen. Op vraag delen we u vanzelfsprekend mee welke persoonsgegevens werden verzameld en opgeslagen. Bovendien corrigeren of wissen we de gegevens op vraag, op voorwaarde dat het verzoek niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Voor verdere vragen en uw verzoek tot het corrigeren of wissen van de gegevens gebruikt u de in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde contactgegevens. Het doorgeven van de gegevens aan derden vindt niet plaats. Volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

Op het tijdstip van de registratie worden bovendien volgende gegevens opgeslagen:

(1) het IP-adres van de gebruiker
(2) datum en tijdstip van de registratie
(3) inhouden uit het registratieformulier
(4) In het kader van het registratieprocedé wordt een goedkeuring van de gebruiker voor het verwerken van deze gegevens gevraagd.

Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetpagina is een contactformulier beschikbaar, die voor elektronische contactopname kan worden gebruikt. Maakt een gebruiker gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de in het invoerveld ingevoerde gegevens aan ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

_ aanspreking
_ voor- en achternaam
_ private of bedrijfsinteresse
_ firma
_ IP-adres
_ land
_ telefoon/ fax / e-mailadres
_ commentaarfunctie

Op het tijdstip van de verzending van het bericht worden bovendien volgende gegevens opgeslagen:

(1) het IP-adres van de gebruiker
(2) datum en tijdstip van de registratie

Voor het verwerken van de gegevens wordt in het kader van de aanmelding uw akkoord gevraagd en wordt er verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als alternatief is een contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de met de e-mail overhandigde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Het doorgeven van de gegevens aan derden vindt in dit verband niet plaats. De gegevens worden uitsluitend voor het verwerken van de conservatie gebruikt.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is bij het beschikbaar zijn van een akkoord van de gebruiker art. 6 lid 1 lit. a AVG.

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, die naar aanleiding van het verzenden van een e-mail worden overgedragen, is art. 6 lid 1 lit. f AVG. Beoogt het e-mailcontact het afsluiten van een overeenkomst, dan is bijkomend rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerveld dient enkel voor het bewerken van de contactopname. In geval van een contactopname via e-mail ligt hieraan ook het vereiste rechtmatig belang aan de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens de verzending verwerkte persoonsgegevens dienen daartoe om misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te verzekeren.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer vereist zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerveld van het contactformulier en diegene, die via e-mail werden verzonden, is dit dan het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. Beëindigd is de conversatie dan als van de omstandigheden kan worden uitgegaan dat het betreffende onderwerp definitief uitgeklaard is.

De tijdens de aanmelding bijkomend verzamelde persoonsgegevens worden ten laatste na een periode van zeven dagen gewist.

Mogelijkheid tot beroep en verhelping

De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om zijn akkoord voor het verwerken van de persoonsgegevens te herroepen. Neemt de gebruiker via e-mail contact op met ons, dan kan hij het opslaan van zijn persoonsgegevens steeds herroepen. In dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens, die naar aanleiding van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zog. 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Maar als de IP-anonimiteit op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteit van de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot de genoemde activiteit en het internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in uw browser in te stellen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google. U doet dit door de add-on/plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser add on voor het deactiveren van Google Analytics.

Meer informatie omtrent gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/.

Facebook Social Plug-in

We integreren op onze websites plug-ins van het sociale netwerk Facebook (adres: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS). U herkent de plug-ins - een overzicht vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ - aan de like-knop (vind ik leuk) of aan het logo van Facebook.

Roept u een van onze websites met Facebook plug-in op, dan wordt er een rechtstreekse verbinding met Facebook gemaakt. We hebben geen invloed op de manier en de omvang van de gegevens, die daarbij door Facebook worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. We kunnen u enkel overeenkomstig onze kennis op de hoogte stellen.

Facebook wordt via de plug-in op de hoogte gesteld dat u de betreffende website van onze aanbieding hebt opgeroepen. Dat geldt ook voor gebruikers, die niet bij Facebook zijn geregistreerd. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat Facebook het IP-adres opslaat.

Bent u lid bij Facebook en ingelogd, dan kan het oproepen van een website met Facebook plug-in aan uw gebruikersaccount bij Facebook eenduidig worden toegewezen. Bovendien geven de plug-ins alle interacties door, als u bijvoorbeeld de like-knop gebruikt of een commentaar post.

Om te verhinderen dat Facebook gegevens over u opslaat, meld u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook af. U kunt de plug-ins bovendien met add-ons voor de browser blokkeren (bijvoorbeeld 'Facebook blocker').

Informatie over de gegevensbeschermingsverklaring, het doel en de omvang van de gegevensregistratie en gegevensverwerking, alsook de instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer bij Facebook ontvangt u hier: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.

Google+ Social Plug-in

We integreren op onze websites de social plug-in van Google+ (Google Plus), te herkennen aan het '+1' teken op witte achtergrond of gekleurde achtergrond. Ter beschikking gesteld wordt de plug-in van Google Inc. (kort Google, adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS).

Bij het oproepen van een website met Google+ knop wordt een verbinding gemaakt met de servers van Google. Google overhandigt daarbij de inhoud van de knop en integreert deze op de overeenkomstige website. Tegelijk ontvangt Google de informatie, welke pagina net werd opgeroepen. Persoonsgegevens worden volgens Google pas dan verzameld als op de knop van Google+ geklikt wordt. Voor leden van Google+, die ingelogd zijn, geldt: ook zonder interactie bewaart en verwerkt Google op zijn minst het IP-adres. Op de omvang van de gegevens, die daarbij worden opgeslagen, hebben we geen invloed.

Gebruikers van Google+, die in uw account ingelogd zijn, kunnen onze websites met een klik op de '+'-knop aanbevelen. Google slaat in dit geval niet alleen het IP-adres en de browser op, maar ook de inhoud waarvoor +1 werd gegeven, en de pagina. Deze informatie wordt in het profiel van de gebruiker opgeslagen en kan samen met de profielnaam en de foto van de gebruiker in Google Diensten, waartoe ook de zoekresultaten horen, worden ingevoegd. Google gebruikt de gegevens onder andere om de eigen diensten te optimaliseren. Aanwijzingen over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google en de instelmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer vindt u hier: .

Leden van Google Plus, die niet willen dat via onze websites gegevens van hen worden verzameld en opgeslagen, loggen zich voor het bezoek aan onze aanbieding best uit in hun Google+ account.

Twitter Social Plugin

Deze aanbieding gebruikt functies van de dienst Twitter. Deze wordt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten beschikbaar gesteld. Twitter biedt de zog. 'Tweet'-functie aan. Als u de functie van Twitter op onze website gebruikt, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en evt. gedeeld met andere gebruikers. Hierbij worden ook gegevens verzonden naar Twitter.

Wij zijn als aanbieder niet op de hoogte van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hieromtrent vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.Twitter biedt u op onderstaande link de mogelijkheid om uw privacy-instellingen zelf te bepalen: http://twitter.com/account/settings.

Gebruik van Vimeo-plugins

We gebruiken voor de integratie van video's o.a. de aanbieder Vimeo. Vimeo wordt beheerd door Vimeo, LLC met hoofdzetel in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Op sommige van onze internetpagina's gebruiken we plugins van de aanbieder Vimeo. Als u de met een dergelijke plugin voorziene internetpagina's van onze website oproept - bijvoorbeeld onze mediatheek -, wordt een verbinding met de Vimeo-servers gemaakt en daarbij de plugin weergegeven. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server verzonden welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Bent u daarbij als lid bij Vimeo ingelogd, dan wijst Vimeo deze informatie aan uw persoonlijk gebruikersaccount toe. Bij gebruik van de plugin zoals bijv. het aanklikken van de startknop van een video wordt deze informatie eveneens aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing verhinderen door u alvorens onze internetpagina te gebruiken af te melden uit uw Vimeo-gebruikersaccount en de overeenkomstige cookies van Vimeo te wissen.

Meer informatie omtrent de gegevensverwerking en aanwijzingen inzake gegevensbescherming door Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy.

1. Rechten van de betrokken persoon

De volgende lijst omvat alle rechten van de betrokkene conform AVG. Rechten, die voor de eigen website geen relevantie hebben, moeten niet worden genoemd. In dit opzicht kan de lijst worden ingekort.

Worden persoonsgegevens door u verwerkt, dan bent u betrokkene i.v.m. AVG en volgende rechten tegenover de verantwoordelijke staan u toe:

(1) het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën van persoonsgegevens, die worden verwerkt;
(3) de ontvanger resp. de categorieën van ontvangers, aan wie de u betreffende persoonsgegevens werden bekend gemaakt of nog worden bekend gemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, als concrete gegevens hieromtrent niet mogelijk zijn, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
(5) het bestaan van een recht op corrigeren of wissen van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op tegenspraak tegen deze verwerking;
(6) het bestaan van een klachtenrecht bij een toezichthoudende instantie;
(7) alle beschikbare informatie omtrent de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betreffende persoon worden verzameld;
(8) het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling conform art. 22 lid 1 en 4 AVG en - minstens in deze gevallen - bewijskrachtige informatie omtrent de geïnvolveerde logica, alsook de draagwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U hebt het recht de inlichting te eisen of de u betreffende persoonsgegevens in een ander land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u eisen over de geschikte garanties conf. art. 46 AVG in verband met het doorgeven te worden onderricht.

Dit informatierecht kan in dat opzicht worden beperkt, als het vermoedelijk de realisering van de onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden onmogelijk maakt of ernstig beperkt en de beperking voor het vervullen van de onderzoeksdoeleinden en statistische doeleinden noodzakelijk is.

Recht op corrigeren

U hebt het recht op corrigeren en/of vervolledigen tegenover de verantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens, die op u van toepassing zijn, niet correct of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren. .

Uw recht op correctie kan in dat opzicht worden beperkt, als het vermoedelijk de realisering van de onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden onmogelijk maakt of ernstig beperkt en de beperking voor het vervullen van de onderzoeksdoeleinden en statistische doeleinden noodzakelijk is.

Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens eisen:

(1) als u de juistheid van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens voor een duur betwist, die het de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
(3) de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor het doeleinde van de verwerking niet langer nodig heeft, u deze echter voor het indienen, het uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig hebt, of
(4) als u protest tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG hebt neergelegd en er nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke tegenover uw redenen overheersen.

Werd de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens - van hun opslag afgezien - enkel met uw goedkeuring of voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Werd de beperking van de verwerking conform de bovengenoemde voorwaarden beperkt, dan zal u door de verantwoordelijke onderricht worden alvorens de beperking wordt opgeheven.

Uw recht op beperking van de verwerking kan in dat opzicht worden beperkt, als het vermoedelijk de realisering van de onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden onmogelijk maakt of ernstig beperkt en de beperking voor het vervullen van de onderzoeksdoeleinden en statistische doeleinden noodzakelijk is.

Recht op wissen

a) Plicht tot wissen

U kunt van de verantwoordelijk eisen dat de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens onverwijld worden gewist, en de verantwoordelijke is ertoe verplicht om deze gegevens onverwijld te wissen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De op u van toepassing zijnde persoonsgegevens zijn voor de doeleinden, waarvoor ze werden verzameld of op andere wijze werden verwerkt, niet meer nodig.
(2) U herroept uw goedkeuring waarop de verwerking conf. art. 6 lid 1 lit. a of art. 9 lid 2 lit. a AVG steunde, en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.
(3) U pleegt protest conf. art. 21 lid 1 AVG tegen de verwerking en er zijn geen eerdere rechtmatige belangen voor de verwerking beschikbaar of u pleegt conf. art. 21 lid 2 AVG protest tegen de verwerking.
(4) De op u van toepassing zijnde persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens is voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten vereist, die aan de verantwoordelijke onderhevig is.
(6) De op u van toepassing zijnde persoonsgegevens werden betreffende aangeboden diensten van de informatieve vennootschap conform art. 8 lid 1 AVG verzameld.

Informatie aan derden

Heeft de verantwoordelijke de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens openbaar gemaakt en is hij conf. art. 17 lid 1 AVG tot het wissen ervan verplicht, dan neemt hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten gepaste maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de persoonlijke gegevens verwerken, erover te informeren dat u als betrokken persoon van hen het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens hebt verlangd.

Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet, voor zover de verwerking vereist is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
(2) voor het vervullen van een wettelijke plicht, die de verwerking volgens het recht van de Unie of de lidstaten, die aan de verantwoordelijke onderhevig zijn, vereist, of voor het waarnemen van een opdracht, die in openbaar belang ligt of in uitoefening van openbaar geweld gebeurt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen;
(3) om redenen van openbaar belang in het bereik van de openbare gezondheid conform art. 9 lid 2 lit. h en i alsook art. 9 lid 3 AVG;
(4) voor in het openbaar belang liggende archiefdoeleinde, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conf. art. 89 lid 1 AVG, voor zover het onder paragraaf a) genoemde recht vermoedelijk de realisatie van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig beperkt, of
(5) voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

Recht auf Unterrichtung

Hebt u het recht op corrigeren, wissen of beperken van de verwerking tegenover de verantwoordelijke ingediend, dan is deze verplicht om alle ontvangers, voor wie uw persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, deze correctie of het wissen van de gegevens of de beperking van de verwerking mee te delen, hetzij dan dat dit als onmogelijk blijkt of met een onevenredige kost verbonden is.

U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht over deze ontvangers te worden onderricht.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder verhindering door de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens beschikbaar werden gesteld, te overhandigen, voor zover

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

voor het vervullen van een wettelijke plicht, die de verwerking volgens het recht van de Unie of de lidstaten, die aan de verantwoordelijke onderhevig zijn, vereist, of voor het waarnemen van een opdracht, die in openbaar belang ligt of in uitoefening van openbaar geweld gebeurt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen;

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. m redenen van openbaar belang in het bereik van de openbare gezondheid conform art. 9 lid 2 lit. h en i alsook art. 9 lid 3 AVG; voor in het openbaar belang liggende archiefdoeleinde, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conf. art. 89 lid 1 AVG, voor zover het onder paragraaf a) genoemde recht vermoedelijk de realisatie van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig beperkt, of

Recht op tegenspraak

U hebt het recht om redenen die uit hun bijzondere situatie ontstaan, steeds tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 lit. e of f AGV gebeurt, tegenspraak neer te leggen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gesteunde profiling.

De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, hetzij dan, hij kan absolute redenen in strijd met de veiligheid voor de verwerking aantonen, die uw belangen, rechten en vrijheden overheersen, of de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

Worden de u betreffende persoonsgegevens verwerkt om rechtstreekse reclame te maken, dan hebt u het recht om steeds protest tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke reclame neer te leggen; dit geldt ook voor de profiling, voor zover het met dergelijke rechtstreekse reclame in verbinding staat.

Spreekt u de verwerking voor doeleinden van rechtstreekse reclame tegen, dan worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht de richtlijn 2002/58/EG - uw herroepingsrecht door middel van geautomatiseerd procedé uit te oefenen waarbij technische specificaties worden gebruikt.

U hebt ook het recht om redenen die uit uw bijzondere situatie ontstaan, bij de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens, die voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden conf. art. 89 lid 1 AVG gebeurt, deze tegen te spreken. Uw recht op beroep kan zoverre worden beperkt, als het vermoedelijk de realisering van de onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden onmogelijk maakt of ernstig beperkt en de beperking voor het vervullen van de onderzoeksdoeleinden en statistische doeleinden noodzakelijk is.

Recht op herroeping van de specifieke goedkeuringsverklaring inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw specifieke goedkeuringsverklaring inzake gegevensbescherming steeds te herroepen. Door het herroepen van de goedkeuring wordt de rechtmatigheid door de op basis van de goedkeuring tot de herroeping gebeurde verwerking niet aangetast.

Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijk geval inclusief profiling

U hebt het recht om niet uitsluitend aan een geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - berustende beslissing te worden onderworpen, die u tegenover wettelijke werking ontplooit of u in dergelijke wijze aanzienlijk beperkt. Dit geldt niet als de beslissing

Alleszins mogen deze beslissingen niet op bijzondere categorieën persoonsgegevens conf. art. 9 lid 1 AGV berusten, voor zover niet art. 9 lid 2 lit. a of g AGV geldt en gepaste maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden, alsook hun rechtmatige belangen werden getroffen.

Met het oog op de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke gepaste maatregelen om de rechten en vrijheden, alsook uw rechtmatige belangen te garanderen, waartoe minstens het recht op bewerkstelliging van het ingrijpen van een persoon door de verantwoordelijke, op het neerleggen van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoort.

Recht op klacht bij een toezichthoudende instantie

Ongeacht een andere beheerrechtelijke of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht op klacht bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van het vermoedelijke verzuim, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AGV.

De toezichthoudende instantie waarbij de klachten werd ingediend, bericht de klachtenvoerder over de stand en de resultaten van de klachten inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsmiddel volgens art. 78 DSGVO.